Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych klienta / kontrahenta

Szanowni Państwo,

działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, informujemy iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest spółka Mleczarnia Ekołukta Sp. z o.o.reprezentowana przez Prezesa Roberta Saludę, z siedzibą w Łukcie,zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000289175
  2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umów, których stronami są Państwo i spółka, a także dla celów podatkowych i rachunkowych
  3. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy lub realizacja usług powiązanych
  4. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim nie związanym z administratorem. Odbiorcami danych będą zleceniobiorcy spółki, upoważnieni pracownicy i instytucje upoważnione z mocy prawa, dla których dostęp jest niezbędny w zakresie obowiązku ujawnienia danych
  5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu
  6. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania łączącej umowy, ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług z zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy
  7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  8. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem